سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
محقق 
1378/07/01 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز مطالعات فرهنگی حوزه های علمیه 
محقق ـ پاسخ به شبهات 
1381/07/01 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
راهنمایی و مشاوره پایان نامه 
1381/07/01 
ادامه دارد 
علمی،پژوهشی 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی ـ مدرسه تخصصی فقه و اصول 
مدرس 
1382/07/01 
ادامه دارد 
--- 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
مدرس 
1378/07/01 
 
---