تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1374 
الهیات و معارف اسلامی 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
 
فوق لیسانس 
1379 
حقوق بین الملل 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی ره 
 
سطح 4